รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2นายชาญชิต ทัพหมี 053591353 
103ไทยรัฐวิทยา ๔๘นายต้องเก่ง วรรณห้วย 053578031 
104บ้านดอยแดนนายนิมิต ปัญญายอง 053595229 
106บ้านป่าพลูว่าที่ร้อยตรีมงคล วงศ์ฝั้น   
107บ้านม่วงโตนนายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน 053591337 
109บ้านศรีเตี้ย  053573633 
111บ้านสันปูเลย  053578589 
113บ้านหนองปลาสะวายนางณัฐชยาพร ศรีอรรถิกานันท์ 053987078 
114บ้านหนองสูน  053978011 
115บ้านห้วยกานนายชิตพล เตจ๊ะ 053591331 
116บ้านห้วยแทง  053591338 
117บ้านห้วยน้ำดิบ  053591336 
118บ้านห้วยแพ่งนายพิเชษฐ์ บุญสุ 053980425 
119บ้านห้วยหละนายนิรัญ เหลืองอร่าม 053567043 
120บ้านห้วยห้านายเกรียงไกร วุฒิรัตน์ 053591334 
121บ้านเหล่ายาวนางสายสิน เสวกวรรณ์ 053980042 
122บ้านโฮ่งศีลาภรณ์นายทรงพล เตจ๊ะ 053591332 
123วัดวังหลวงนายอำนาจ ทองจีน 053824537 
202ชุมชนบ้านป่าไผ่ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ หล้าหนัก 053536237 
203ชุมชนบ้านแม่ตืนนายธนวินท์ มหาพรหม 053509081 
204อนุบาลวังดินนายจรินทร์ ศรีสุวรรณ 053979813 
205บ้านก้อจัดสรรนายจีรพงษ์ สนิท   
206บ้านดงสักงาม  053570219 
207บ้านนากลาง  053540024 
208บ้านนาทราย  053565348 
209บ้านนาเลี่ยง  053565346 
210บ้านบวกนายเวชยันต์ นันทมิตร 053567068 
211บ้านปวงคำนายชนะชัย เหลืองอ่อน 053979300 
212บ้านป่าคา  053540020 
213บ้านปาง  053565402 
214บ้านปางส้าน  053565338 
215บ้านป่าจี้นายสยาม มูลอินทร์ 053979295 
217บ้านผาต้าย  053540028 
218บ้านผาลาดนายปฏิญาณ บุญมา 053565342 
219บ้านม่วงสามปีนายสง่า แก้วสร้อย 053979485 
220บ้านแม่กองวะ  053540027 
222บ้านแม่เทยนายณัฐนนท์ ศรีกิตตินนท์ 053509383 
223บ้านแม่แนต  053509461 
224บ้านแม่ป้อกนายสมบูรณ์ ยาวิชัย 053565340 
225บ้านแม่ป้อกใน  053540025 
226บ้านแม่ลานนายดิษยุทธ์ บัวจูม 053518135 
227บ้านแม่หว่าง  053567081 
229บ้านไร่  053565339 
231บ้านวงศ์ษาพัฒนา  053540029 
232บ้านวังมน  053509275 
233บ้านสันป่าสักนายธวัชชัย บำรุงยศ 053536150 
234บ้านสันวิไล  053509229 
235บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว  053540021 
236บ้านหล่ายท่า  053567060 
237บ้านห้วยต้มนายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล 053518048 
238บ้านห้วยบงนายศรีสมพร จำศรี 053565398 
240บ้านห้วยหญ้าไซ  053565337 
241บ้านห้วยแหน  053570183 
242บ้านฮ่อมต้อนางสาววราภรณ์ นันตาดี 053570260 
243บ้านฮั่ว  053565343 
244บ้านโฮ่ง  053979580 
302บ้านดอนมูล  053596019 
303บ้านทุ่งข้าวหาง  053540006 
305บ้านทุ่งหัวช้าง  053975129 
306บ้านปวงนายสนุก แปงชัย 053596018 
307บ้านโป่งแดงนายวิวัฒน์ อินต๊ะยศ 053540009 
308บ้านแม่บอน  053540011 
309บ้านแม่ปันเดง  053540008 
310บ้านแม่แสม    
311บ้านไม้ตะเคียนนายบัณฑิต กันธิวัง 053518076 
312บ้านไม้สลี  053518075 
313บ้านหนองหลัก  053518084 
315บ้านห้วยปิง  053596259 
316บ้านห้วยโป่ง  053504010 
317บ้านห้วยไร่  053518204 
318บ้านห้วยห้าง  053518205 
319สามัคคีศรีวิชัยนายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ 053518136 
320บ้านดงนางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์ 053975205 
401บ้านต้นผึ้งนางอังคณา ฉางข้าวคำ 053504958 
402บ้านท่าช้าง  053500121 
404บ้านล้องเครือกวาว  095606354 
406บ้านห้วยปันจ๊อยนายสมพล หล้าเต็น 053504825 
408วัดบ้านดงนายอภิชาติ แสนเรือน 053504956 
409วัดบ้านเวียงหนองล่องนางสุพัตรา วรรณมะกอก 053504936 
410วัดร้องธาร  053504989 
411วัดวังสะแกง  053586097 
412วัดหนองยวง  053505006