ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชาลี ตังเยาว์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2เกษียณอายุ 
2นายธนินทร์ นันทขว้างบ้านสันปูเลยเกษียณอายุ 
3นางจรีย์พร วงษ์กระสันต์วัดวังสะแกงเกษียณอายุ 
4นางสาวภาวินี กัณฑาซาวบ้านนาทรายเกษียณอายุ 
5นายบุญเขียน เตจาบ้านแม่หว่างเกษียณอายุ 
6นางพรรณี ธรรมหมื่นยองบ้านปางเกษียณอายุ 
7นางสาวโยทกา พิงคะสันต์บ้านบวกเกษียณอายุ 
8นางพัชรินทร์ สุวรรณบ้านปวงคำเกษียณอายุ 
9นางศันสนีย์ หล้าหนักบ้านปวงคำเกษียณอายุ 
10นางลาวัลย์ หน่อสีดาบ้านโฮ่งเกษียณอายุ 
11นางสาวศรีวรรณ สุนทรสัตถาพรบ้านม่วงสามปีเกษียณอายุ 
12นางศศิธร สุตานันท์อนุบาลวังดินเกษียณอายุ 
13นางนภพร นันทะจันทร์บ้านฮ่อมต้อเกษียณอายุ 
14นายหยินฝัด แซ่คูบ้านฮ่อมต้อเกษียณอายุ 
15นางสาวเกศแก้ว ทองอินทร์บ้านแม่เทยเกษียณอายุ 
16นางนงคราญ ปัญญาบ้านแม่เทยเกษียณอายุ 
17นายธวัช รังสิยารมณ์บ้านไร่เกษียณอายุ 
18นางโฉมยงค์ ผิวเกลี้ยงบ้านดงสักงามเกษียณอายุ 
19นางนราภรณ์ ภูมาศชุมชนบ้านป่าไผ่เกษียณอายุ 
20นางเครือวัลย์ นาคนามบ้านห้วยห้าเกษียณอายุ 
21นางสาวแก้วตา ยศอิบ้านสันเจดีย์เกษียณอายุ 
22นางปราณี จอมทันบ้านเหล่ายาวเกษียณอายุ 
23นางเบญจวรรณ จอมงามบ้านม่วงโตนเกษียณอายุ 
24นายสมยศ พรหมซาวบ้านศรีเตี้ยเกษียณอายุ 
25นายสมบูรณ์ ยองจาบ้านสันปูเลยเกษียณอายุ 
26นางสร้อยหงษ์ สมศรีบ้านหนองปลาสะวายเกษียณอายุ 
27นางอรพินทร์ ปารมีบ้านหนองปลาสะวายเกษียณอายุ 
28นายสง่า แสงเงินชัยบ้านหนองปลาสะวายเกษียณอายุ 
29นายสุรศักดิ์ อรินแจ้บ้านหนองปลาสะวายเกษียณอายุ 
30นางสาวสำลี ชัยชนะบ้านหนองสูนเกษียณอายุ 
31นายประดุง แจ่มหม้อบ้านห้วยหละเกษียณอายุ 
32นางสายทอง ปันฟูบ้านห้วยหละเกษียณอายุ 
33นางเทวัญ สุทธิมาลาบ้านไม้ตะเคียนเกษียณอายุ 
34นางสังวรณ์ รังน้อยบ้านทุ่งหัวช้างเกษียณอายุ 
35นางสุพิศ กรแก้วบ้านดอนมูลเกษียณอายุ 
36นางไพรวัลย์ ณ ลำพูนบ้านปวงเกษียณอายุ 
37นางสาวมัณทนา เสมอจิตต์วัดหนองยวงเกษียณอายุ 
38นางคณิตา ณ น่านบ้านท่าช้างเกษียณอายุ 
39นางสุพพตา ยองจาบ้านท่าช้างเกษียณอายุ 
40นางบัวเถา วิญญาณวัดบ้านดงเกษียณอายุ 
41นางสุขสม ยองจาวัดบ้านดงเกษียณอายุ 
42นางสาวเสาวณี กันทาดงบ้านแม่หาดเกษียณอายุ 
43นายศักดา สุวรรณ์บ้านแม่ป้อกในเกษียณอายุ 
44นางจันทิมา ศุทธิธนาวัฒน์บ้านแม่เทยเกษียณอายุ 
45นางสงวนศรี ทิพย์บุญราชบ้านดอนมูลเกษียณอายุ 
46นางจารุวรรณ ผลาฤทธิ์บ้านก้อจัดสรรเกษียณอายุ 
47นางพัชรินทร์ แจ้งไชยบ้านสันป่าสักเกษียณอายุ 
48นางนันทวัน จันทร์ตรงบ้านไม้สลีเกษียณอายุ 
49นายพิชัย แก้วทิพย์บ้านม่วงโตนเกษียณอายุ