ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวจันทร์นิภา ยอดคำบ้านฮ่อมต้อถึงแก่กรรม 
2นางสาววราภรณ์ อิ่นแก้วบ้านดงโรงเรียนบ้านป่าเส้า สพป.ลำพูน เขต 1
3นายพยุงศักดิ์ ติ๊บกาศบ้านห้วยต้มโรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.ลำพูน เขต 1
4นายนรินทร์ กันทะวังบ้านปวงโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สพป.ลำพูน เขต 1
5นางอรภาพร ขันคำวัดหนองยวงโรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย สพป.ลำพูน เขต 1
6นายสุชัช ทัศนีย์คติบ้านห้วยต้มโรงเรียนป่าซาง สพม.ลำปาง ลำพูน