ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวรัตติพร วงค์อุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2ถึงแก่กรรม 
2นางสาวมณีหยก หวันฮ้อวัดวังหลวงลาออกจากราชการ