ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธนวินท์ มหาพรหมชุมชนบ้านแม่ตืนถึงแก่กรรม 
2ว่าที่ร้อยตรีกันตภณ ลืนคำบ้านสันวิไลรน.วัดดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
3นายบรรจง เรือนรูบ้านห้วยต้มรร.อนุบาลลำปาง สพป.ลำปางเขต 1
4นางสุพัตรา วรรณมะกอกวัดบ้านเวียงหนองล่องรร.อุโมงค์วิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน
5นางสาวรุ่งนภา กุยคำบ้านห้วยต้มรร.วัดสันดอนมูล สพป.เชียงใหม่ เขต4
6นางสาวชุติมา แซ่ซีบ้านห้วยต้มรร.วัดล้านตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7นายอภินันท์ อุตวงศ์บ้านนากลางรร.บ้านสันป่าเหียง สพป.ลำพูนเขต 1
8นางอัญชลี ตาบุรีบ้านแม่ปันเดงรร.บ้านปงแม่ลอบ สพป.ลำพูน เขต 1
9นางกาญจนา จันตาทะบ้านแม่แสมรร.บ้านน้ำย้อย สพป.ลำพูน เขต 1
10นายพิชิต นาพุกบ้านแม่ลานรร.วัดป่าตึงห้วยยาบ สพป.ลำพูน เขต 1
11นายสง่า อุปรัตน์บ้านป่าจี้รร.วัดบ้านเรือน สพป.ลำพูนเขต 1
12นายชลันธน์ ชัชวาลย์ศิริกุลบ้านม่วงสามปีรร.บ้านหนองช้างคืน สพป.ลำพูนเขต 1
13นางสาวศศิมา เมืองธรรมบ้านห้วยต้มรร.วัดบ้านก้อง สพป.ลำพูน เขต 1